Anbi Anbi
Op deze pagina staan een aantal gegevens over de Stichting Pieter Backer Orgel zoals die moeten worden gepubliceerd om de,
door de belastingdienst verleende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), te kunnen behouden.
 
Naam stichting
Stichting Pieter Backer Orgel Bonifaciuskerk Medemblik
 
Verkorte naam stichting
Stichting Pieter Backer Orgel
 
RSIN fiscaal nummer
816025939
 
Contactgegevens
Email:
 
Doelstelling (zoals omschreven in de statuten)
a) Het aanwenden van het Pieter Backer orgel (PB orgel) in de Bonifaciuskerk van Medemblik voor kerkelijke en culturele doeleinden;
b) het blijvend vestigen van de aandacht op de historische en muzikale waarde van het PB orgel;
c) het voor het in stand houden van het PB orgel bijeenbrengen van de nodige middelen.

Beleidsplan
Nadat de restauratie van het PB orgel in 2000 werd voltooid is het zwaartepunt van het beleid verlegt van punt c uit de doelstellingen naar de punten a en b daarvan.
  Het beleid is om dit te realiseren door:
-De uitgave van een jaarbrief voor de donateurs van de stichting
-Het organiseren van een aantal kwalitatief hoogstaande concerten
-Bekendmaking van deze concerten via diverse media
-Op de website vermelden van programma’s en bijzonderheden over
 de concerten
-Het demonstreren van het PB orgel aan groepen bezoekers van
 de Bonifaciuskerk
-De uitgave van CD opnamen van het PB orgel.
 
Bestuur
samenstelling:
het bestuur is samengesteld uit 5 personen waarvan tenminste  één persoon organist is van de Bonifaciuskerk
.
Namen bestuursleden:
voorzitter, P.J. Stam
secretaris,  J.R. van der Heijden
penningmeester,  J. Gootjes
adviseur, Jos van der Kooy
lid, vacant
 
beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning

 
 
Verkorte rekening van baten en lasten 2017
(valuta EUR)
               
                 
BATEN 2017   2016   LASTEN 2017   2016
                 
Resultaat op beleggingen 5.649   3.127    
Restauratiekosten
0   0
Donaties, giften en acties 2.307   3.090    
Overige kosten
2.521   2.959
 
Rentebaten
127   484          
Subsidies 0   0          
Nadelig saldo         Batig saldo 5.562   3.742
                 
  8.083   6.701     8.083   6.701
terug