Anbi Anbi
Op deze pagina staan een aantal gegevens over de Stichting Pieter Backer Orgel zoals die moeten worden gepubliceerd om de,
door de belastingdienst verleende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), te kunnen behouden.
 
Naam stichting
Stichting Pieter Backer Orgel Bonifaciuskerk Medemblik
 
Verkorte naam stichting
Stichting Pieter Backer Orgel
 
RSIN fiscaal nummer
816025939
 
Contactgegevens
Email: orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl
 
Doelstelling (zoals omschreven in de statuten)
a) Het aanwenden van het Pieter Backer orgel (PB orgel) in de Bonifaciuskerk van Medemblik voor kerkelijke en culturele doeleinden;
b) het blijvend vestigen van de aandacht op de historische en muzikale waarde van het PB orgel;
c) het voor het in stand houden van het PB orgel bijeenbrengen van de nodige middelen.

Beleidsplan
Nadat de restauratie van het PB orgel in 2000 werd voltooid is het zwaartepunt van het beleid verlegt van punt c uit de doelstellingen naar de punten a en b daarvan.
  Het beleid is om dit te realiseren door:
-De uitgave van een jaarbrief voor de donateurs van de stichting
-Het organiseren van een aantal kwalitatief hoogstaande concerten
-Bekendmaking van deze concerten via diverse media
-Op de website vermelden van programma’s en bijzonderheden over
 de concerten
-Het demonstreren van het PB orgel aan groepen bezoekers van
 de Bonifaciuskerk
-De uitgave van CD opnamen van het PB orgel.
 
Bestuur
samenstelling:
het bestuur is samengesteld uit 5 personen waarvan tenminste  één persoon organist is van de Bonifaciuskerk
.
Namen bestuursleden:
voorzitter, P.J. Stam
secretaris,  J.R. van der Heijden
penningmeester,  J. Gootjes
adviseur, Jos van der Kooy
lid, vacant
 
beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning

 
 
 
Balans per 31 december 2018 (valuta EUR)                
                 
ACTIVA 2018   2017   PASSIVA 2018   2017
                 
Effecten 37.436   42.811   Reserves 27.408   27.408
                 
Geldmiddelen 2.332   2.646   Voorziening onderhoud 108.168   111.578
                 
Spaarrekeningen 95.808   93.529   Overige schulden 0   0
                 
  135.576   138.986     135.576   138.986
                 
                 
Rekening van baten en lasten 2018
(valuta EUR)
               
                 
BATEN 2018   2017   LASTEN 2018   2017
                 
Resultaat op beleggingen            0   5.649   Resultaat op beleggingen 3.145   0
Donaties, giften en acties 1.464   2.307  
Restauratiekosten
0   0

Rentebaten
0   127  
Overige kosten
1.584   2.521
Subsidies 0   0   Rentelasten 145    
Nadelig saldo 3.410       Batig saldo     5.562
                 
  4.874   8.083     4.874   8.083

Toelichting                                                                                                      

Reserves
Stand per 1 januari 2018                                                                                      27.408
Af: Resultaat 2018                                                                                           -/- 3.410
Bij: vrijval t.l.v. Voorziening onderhoud orgel                                                       3.410                                                                                                                            
Stand per 31 december 2017                                                                                27.408

Voorziening onderhoud orgel
Voor het in de toekomst te verrichten periodiek en groot onderhoud is in 1990 een voorziening gevormd.
De dotatie aan de voorziening wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Het bestuur heeft besloten om het gehele resultaat 2018 te doteren aan de voorziening

Het verloop in 2018 is als volgt:
Stand per 1 januari 2018                                                                                    111.578
Af: vrijval ten gunste van Reserves                                                                  -/-  3.410

Stand per 31 december 2018                                                                              108.168
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
terug